artikel 1
Duur en termijn en betalingen 
1.Bewegingsvrij werkt in principe niet met seizoenen. We trainen het hele jaar door met uitzondering van de maand Augustus. 
2. De bijdrage voor de activiteiten wordt per les aangegeven.
3. De factuur voor de cognitieve fitness voor de duur van 16 weken krijgt u op papier mee of via mail en moet voor les 2 zijn voldaan.  Mocht u gekozen hebben voor betalen in 4x dan betaald u steeds voor de 1e van de maand. 
4. De factuur voor de cognitieve sport en spel zal een week voor het einde van de maand, deze factuur is voor de aankomende maand (U betaald altijd in voren) aan u worden meegegeven op papier, U wordt verzocht deze binnen 14 dagen te voldoen.

 

 ARTIKEL 2 – AFMELDINGEN
1. Opzeggen halverwege de 16 weken van de cognitieve fitness kan maar raden wij ten zeerste af, er zal geen restitutie plaatsvinden voor de resterende lessen.
2. Opzeggen voor de cognitieve sport en spel lessen kunt u iedere maand maar wel voor de 1e van de maand, u kunt nog deelnemen tot en met het einde van de maand erop. bv, u zegt op 30 April op, uw deelname eindigt dan op 31 Mei. Tot die datum bent u verplicht te betalen. 
3. Deelnemers die tijdens het seizoen door onvoorziene omstandigheden stoppen met de lessen, dienen zich af te melden bij Bewegingsvrij tel. 06 38537832. 
4. Voor de reeds lopende periode vindt geen restitutie plaats. 
5. Voor een door de cursist gemiste les vindt geen restitutie plaats. 
6. Voor een door de docent gemiste les vindt in overleg met de cursisten een inhaal les plaats. 
7. Beëindiging van deelname moet schriftelijk of via mail (info@bewegingsvrij.nl) en kan worden ingeleverd tijdens een les en dient voor de 1e van de maand. 
8. Bewegingsvrij is gerechtigd de deelnemer toegang te ontzeggen, dan wel te weigeren, omwille van de veiligheid van de overige deelnemers en/of trainers, wangedrag of anderszins schadelijk zijn voor een ieder.

 ARTIKEL 3 – VERHUIZINGEN 
1. De deelnemer zorgt zelf tijdig voor het doorgeven van adreswijzigingen en andere van belang zijnde informatie. 
2. Indien de deelnemer als gevolg van een verhuizing niet meer in staat is om gebruik te maken van de lessen blijft hij desondanks verplicht de maandelijkse kosten tot het einde van het termijn te voldoen. 

 

ARTIKEL 4 – RISICO & AANSPRAKELIJKHEID 
1. Deelname aan de lessen is voor eigen risico. Zowel Bewegingsvrij als de docent, als de beheerder van de accommodatie kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit deelname. 
2. Zowel Bewegingsvrij, als de docent, als de beheerder van de accommodatie kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer, noch voor schade door verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. 
3. De deelnemer vrijwaart zowel Bewegingsvrij, als de docent, als de beheerder van de accommodatie voor eventuele aanspraken van derden m.b.t. deze schades. 
4. Alle adviezen gegeven door docenten zijn voor eigen risico. Docenten en/of coach kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit deze adviezen. 


. ARTIKEL 5 – TARIEFAANPASSING 
1. Bewegingsvrij mag periodiek de tarieven wijzigen. Minimaal 30 dagen voor ingang van een tariefwijziging stelt Bewegingsvrij de deelnemer hiervan in kennis. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (zoals BTW verhoging) worden onmiddellijk ingevoerd en zijn geen reden tot beëindiging van het lidmaatschap.

 

 SLOTBEPALING 

Maart 2022.  Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan verandering.